Novo Pokrovka Cemetery Map

Map of
Novo-Pokrovka Cemetery

Veregin District, Saskatchewan

North

– 
Malanya
Shkuratoff
Vasily
Chursinoff